Almindelige betingelser for billejeaftaler
Operationelle vilkår for BMW2GO§ 1 - Ejendomsret

1.   Bilen er Jyske Finans A/S ejendom. Lejetager er uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde råde retligt over bilen.

2.   Typebetegnelser, fabrikationsnumre og lignende, der tjener til identifikation af bilen, må ikke fjernes.

3.   Jyske Finans A/S kan kræve bilen forsynet med skilte og mærker, der angiver Jyske Finans A/S’ ejendomsret.

4.   Ved registrering af bilen i Køretøjsregisteret angives Jyske Finans A/S som ejer og NCG Finans A/S og lejetager som bruger.

5.   Jyske Finans A/S ejendomsret omfatter tillige udstyr, der indføjes i eller erstatter dele af bilen.

6.   Lejegiver og Jyske Finans A/S har til enhver tid ret til at besigtige bilen.

§ 2 - Brugsret

1.   Føreren af bilen skal have gyldigt førerbevis og være fyldt 23 år.

2.   Bilen må ikke fremlejes, udlånes eller overlades til tredjemand. Den rent lejlighedsvise overladelse af brugen af lejebilen til medlemmer af lejetagers familie og lejetagers omgangskreds, er ikke omfattet af dette forbud, dog under hensyntagen til §2,1. Ved udlån af bil til en bruger der er under 26 år fordobles selvrisikoen på forsikringen.

3.   Bilen må ikke permanent anvendes uden for Danmarks grænser.

4.   Bilen må ikke ændres, omdannes eller udskiftes. Lejetager kan dog foretage dekorering / reklameindpakning af køretøjet for egen regning og risiko, mod bilen ved kontraktens udløb tilbageleveres i original stand uden spor af den foretagne dekoration / reklame.

5. Bilen må ikke anvendes til taxakørsel, herunder gælder også samkørsels-tjenesten Uber.

§ 3 – Depositum og lejeydelsen

1. Depositum udgør 2 x den månedlige lejeydelse og trækkes på oplyste kreditkort ved bestilling af bil. Depositum betales tilbage til lejetager efter endt lejeperiode via bankoverførelse, såfremt bilen fremstår uden skader og overkørte kilometer (jf. §13) samt alle ordinære ydelser med tillæg af evt. omkostninger er indbetalt til lejegiver. Skulle lejetager fortryde aftalen inden underskrift af lejekontrakt tilbagebetales depositum, idet aftalen først er bindende for parterne ved digital underskrift af kontrakt.

2.   Lejekontrakten igangsættes på den aftalte udleveringsdato. Lejeydelsen opkræves månedligt forud på lejetagers kreditkort. Lejeydelsen opkræves på månedsdagen for aftalens igangsættelse. Der kan alene anvendes danske betalings- og kreditkort. Lejetager er pligtig til at sikre at der er dækning for den månedlige lejeydelse samt at kortet er aktivt. Ved udskiftning af kort skal lejegiver uopfordret underrettes om kortoplysninger til anvendelse ved kommende månedlige betalinger.

3.   Som vederlag for brugen af bilen betaler lejetageren en lejeydelse, hvis størrelse og forfaldstid fremgår af lejeaftalen.

4.    Ved forsinket betaling af lejeydelsen eller andre skyldige ydelser i henhold til lejeaftalen betales morarente samt påkravsgebyr i overensstemmelse med Rentelovens bestemmelser herom.

5.   Bortkomst eller beskadigelse af lejebilen ved en begivenhed, der ikke beror på lejegivers forhold, fritager ikke lejetager fra at betale lejedelsen. Ved bortkomst eller totalbeskadigelse af lejebilen opgøres parternes mellemværende i henhold til § 12.

§ 4 - Levering

1.   Ved levering af bilen skal lejetager straks undersøge den på forsvarlig måde og underskrive leverancegodkendelsen.

2.  Konstaterer lejetager efter bilens overgivelse, at bilen trods godkendelsen ikke var kontraktmæssig ved leveringen, skal lejetager reklamere over for lejegiver uden ugrundet ophold efter fejlen/manglen blev erkendt. Lejetager skal underrette lejegiver om alle forhold af betydning for gennemførelsen af et eventuelt krav.

3. Ved levering af bilen skal lejetager fremvise gyldigt kørekort. 

§ 5 - Opsigelse

1.   Den maksimale lejeperiode kan være op til 12 måneder afhængig af vilkår, hvilket fremgår på beskrivelsen af den enkelte bil, bindingsperioden er fra 6 måneder afhængig af bil. Efter bindingsperioden kan lejeaftalen således frit opsiges med 1 måneds varsel. Vær opmærksom på at opsigelsesvarslen er løbende periode plus 1 måned. Det betyder, at du skal opsige din aftale dagen før din månedlige opkrævning. 

2.   Opsigelse skal afgives via bmw2go.dk/min-side.

§ 6 - Lejegivers ansvar

1.   Lejetager har inden lejeaftalens indgåelse udvalgt bilen og godkendt fabrikat, leveringsbetingelser, specifikationer samt lejeaftalens indhold.

2.   Lejegiver hæfter for rettidig levering eller mangler ved bilen i overensstemmelse med de ufravigelige regler i Købeloven, som hvis lejetager selv havde købt bilen af leverandøren.

3.   Lejegiver fraskriver sig ansvaret for ethvert tab, herunder driftstab eller andre følgeskader, som forsinkelse eller mangler ved bilen måtte udløse hos lejetager.

4.   Lejegiver påtager sig ikke yderligere forpligtelser overfor lejetager i relation til produktansvar, end hvad der følger af lovgivningens ufravigelige bestemmelser.

5.   I tilfælde af mangler er lejetager forpligtet til at acceptere afhjælpning fra leverandøren for leverandørens egen regning, eventuelt ved at bilen udskiftes med en anden bil af samme art, brugbarhed og godhed. Hvis bilen er omfattet af reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift, og bilen skal udskiftes med en ny, vil det medføre, at der skal indgås en ny lejeaftale som følge af Registreringsafgiftslovens § 3 b.

Lejetagers forpligtelse til at betale lejeydelse påvirkes ikke lejetagers afsavn af bilen i op til 3 dage ved afhjælpning.

§ 7 - Lejetagers ansvar

1.   Lejetager er ansvarlig for, at såvel private som offentlige forskrifter der gælder for benyttelse af bilen, overholdes, og at fornødne tilladelser indhentes. Lejetager bærer risikoen for, at de fornødne tilladelser kan opnås og ikke tilbagekaldes.

2.   Lejetager friholder lejegiver for ethvert ansvar, denne måtte ifalde over for det offentlige eller over for private på grund af den brug, lejetager gør af bilen, herunder at forskrifter ikke er iagttaget eller tilladelse ikke er indhentet.

§ 8 - Vedligeholdelse

1. Lejeaftalen er inklusiv serviceaftale og omfatter fri service / mekanisk vedligeholdelse i henhold til de til enhver tid gældende forskrifter fra fabrikanten, herunder udgifter til arbejdsløn, reservedele, kontrol og olieskift. Det bemærkes der ikke er inkluderet dæk i serviceaftale, hvorfor udskiftning af sådanne er for lejetagers egen regning.

2. Lejetager skal vedligeholde bilen herunder indlevere bilen til service iht. udleveret instruktionsbog, således at den til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindeligt slid og ælde.

3.   Lejetager skal ved vedligeholdelse nøje overholde de herfor gældende forskrifter som angivet i instruktionsbøger og lignende materiale fra fabrikanten. Ved reparation og vedligeholdelse skal anvendes de af fabrikanten foreskrevne reservedele, og al reparationsudbedring af skader og service skal foretages af et autoriseret værksted.

4. Såfremt bilen i lejeperioden skal have udført service i henhold til fabrikantens forskrifter kontaktes BMW2GO for anvisning af nærmeste autoriserede værksted inden arbejde igangsættes.

§ 9 - Risiko

1.   Lejetager bærer risikoen for bilen fra aftalens indgåelse og frem til det tidspunkt, hvor bilen på rette måde er leveret tilbage til lejegiver. Hvis bilen ødelægges eller forringes - uanset af hvilken årsag - skal lejetager straks underrette lejegiver herom.

2.   Hvis bilen kan repareres, påhviler det lejetager at iværksætte reparation af denne. Hvis bilen ikke kan repareres, ophører lejeaftalen, hvorefter parternes mellemværende opgøres efter reglerne i § 12.

§ 10 - Oplysningspligt

1.   Lejetager skal ved ændring af forretningssted/bopæl straks skriftligt underrette lejegiver. Underretning skal ske via bmw2go.dk/min-side.

§ 11 - Misligholdelse

1.   Lejegiver kan uden varsel ophæve lejeaftalen og kræve erstatning for sit tab, herunder udgifter, som lejegiver måtte have afholdt, såfremt lejetager væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge lejeaftalen, herunder at lejetager:

a.  undlader at betale forfaldne lejeydelser eller andre skyldige beløb - herunder også beløb, der ikke opkræves af lejegiver, men hvor lejegiver hæfter for lejetagers evt. manglende betaling, bøder og parkeringsafgifter senest otte dage efter forfaldstid.

b.  går konkurs, og  boet ikke inden otte dage efter at have modtaget opfordring indtræder i lejeaftalen og stiller fornøden sikkerhed.

c.  iværksætter en ikke-anmeldt betalingsstandsning eller bliver taget under rekonstruktions-behandling, medmindre der med rekonstruktørens samtykke rettidigt er afgivet erklæring om videreførelse af lejeaftalen efter konkurslovens regler;

d.  forsømmer at vedligeholde lejebilen eller undlader behørig reparation af den.

e.  nægter lejegiver eller Jyske Finans A/S adgang til at besigtige lejebilen.

f.  i strid med § 2, pkt. 2 overlader brugen af bilen helt eller delvist til en anden.

g.  anvender bilen i strid med de love, forskrifter og instruktioner, der gælder for sådant brug, eller undlader at indhente de fornødne offentlige tilladelser.

h.  undlader at signere leverancegodkendelsen.

I de under pkt. d - h nævnte tilfælde kan aftalen kun hæves, såfremt lejetager ikke senest otte dage efter at være blevet opfordret skriftligt hertil har bragt misligholdelsen til ophør.

§ 12 - Opgørelse

1.   Ophæves lejeaftalen af lejegiver, eller ophører lejeaftalen på grund af bilens undergang eller totalbeskadigelse, er lejetager pligtig at betale til lejegiver:

a.  Alle forfaldne ubetalte lejeydelser samt andre skyldige ydelser i henhold til nærværende lejeaftale.

b. Erstatning for manglende overholdelse af de i § 13 nævnte vilkår.

c. Alle lejegivers omkostninger forbundet med et evt. forholdsmæssigt merforbrug end de i aftalen fastsatte.  

d. Erstatning for yderligere tab, lejegiver måtte lide som følge af lejetagers misligholdelse og/eller lejeaftalens ophør før udløbet af lejeperioden, herunder skyldige parkeringsafgifter, fartbøder, yderligere registreringsafgift og ejerafgifter, der af myndighederne og andre kan kræves betalt af bilens ejer eller solidarisk hæftende bruger.

e.  Morarenter i overensstemmelse med Rentelovens bestemmelser af det beløb, lejetager i medfør af pkt. a-d bliver lejegiver skyldig fra opgørelsesdagen at regne, indtil betaling sker.

§ 13 - Tilbagelevering

1.   Ved lejeperiodens udløb eller ved ophør af lejeaftalen skal lejetager aftale tid til en kosmetisk gennemgang af bilen hos en af lejegiver udpeget fagmand pt. via udvalgte FDM testcentre. FDM har, som uvildig tredje part, til opgave at beskrive evt. mangler samt prissætte disse ens over hele landet, uden hensyntagen til lokale prisforskelle. For at sikre en tid, der ligger så tæt på afleveringstidspunktet som muligt, anbefales at tidsbestillingen sker senest tre uger før tilbageleveringsdatoen.  Der udfærdiges en afleveringsrapport om bilens kosmetiske stand, som ligger udover normalt slid på baggrund af de af BMW2GO udarbejdede og til enhver tid gældende retningslinjer, herunder; stenslag/revner i glas, ridser i lak (der ikke kan poleres væk), ridser/huller/buler i interiør, skader, eftermontering af ekstraudstyr, reklamelabels og lignende, ruder og dæk, samt hvorvidt kabinen er medtaget af røg eller anden lugtgene. 

2.   Lejetager er berettiget til at deltage i gennemgangen af bilen. Bestilling af tidspunkt for besigtigelse sker på bmw2go.dk/min-side.

3.   Bilen afleveres i rengjort og vasket stand og tømt for private effekter. Bilen skal indeholde alle nøgler og eventuelle nøglekort, eventuelle radiokoder, servicebog, instruktionsbøger og original registreringsattest samt ekstraudstyr, der måtte være omfattet af lejeaftalen. Dækdybden på alle dæk skal være lovlig.

4. Bilen skal tilbageleveres på sommerdæk. Ved tilkøb af vinterdæk skal disse returneres til Euromaster inden tilbagelevering af bilen hos FDM. Afleveres bilen på vinterdæk hæfter lejetager for alle omkostninger. Omkostningen hvis bilen tilbageleveres på vinterdæk er 2.500 kr. inkl. moms. 

5.   Eventuelle reklamationer skal anmeldes til en autoriseret forhandler inden aftalens udløb. Det påhviler lejetager i lejeperioden, rettidigt at gennemføre godkendte reklamationer samt eventuelle indkaldelser til ændring/udskiftning af dele.

6.   Det er lejetagers ansvar at overholde serviceintervaller. Foreskrevne serviceeftersyn i henhold til bilens servicecomputer og/eller servicebog skal foretages inden aftalens udløb.

7.   Lejetager vil blive holdt ansvarlig for værdimæssige konsekvenser som følge af manglende overholdelse af serviceintervaller og reklamationsindkaldelser. Overskridelse af et aftalt kilometerforbrug medfører opkrævning for yderligere afskrivning og servicebehov. Forhold der ikke kan karakteriseres som almindeligt slid, vil blive opgjort overfor lejetager.

8.   Såfremt gennemgang af bilen har påvist skader der dækkes af bilens kaskoforsikring, er lejetager forpligtet til at kontakte BMW2GO for udfyldelse af skadesanmeldelse. Anmeldelsen af skader skal være tilstede ved gennemgangen, såfremt dette er er tilfældet påhviler det lejetager at betale for reparation/udskiftning af ikke-forsikringsgodkendte skader. Reparation af skader der ikke er omfattet af selvrisiko fratrækkes depositum. Fremstår bilen uden skader eller overførte kilometer tilbage betales depositum til kunden via bankoverførelse.

9.   Efter gennemgangen af bilen udarbejdes en opgørelse til lejetager såfremt der er skyldigt beløb som følge af skader eller andre forhold, som lejetager hæfter for. Lejegiver er berettiget til at sælge bilen med skader.

10. Lejekontrakten vil være tilgængelig for kunden i et lukket login univers i 6 mdr. efter dennes ophør.

§ 14 – Forsikring

Kasko- og ansvarsforsikring er obligatorisk og inkluderet i den månedlige lejeydelse. Forsikringen tegnes af lejegiver igennem Købstædernes Forsikring. Selvrisikoen for lejetager er 5.000 kr. pr. skade. Ved udlån af bil til en chauffør under 26 år fordobles selvrisikoen.  For øvrige vilkår henvises der i øvrigt til Købstædernes Motorkøretøjsforsikring https://www.kfforsikring.dk/media/1092/motor-mop-1308.pdf

§ 15 - Lovgivning

BMW2GO’s ydelser og services sker i overensstemmelse med dansk lov og uoverensstemmelser der ikke kan løses imellem BMW2GO og kunden afgøres af dansk ret.

§ 16 – Privatlivspolitik

BMW2GO indsamler oplysninger om kunderne i forbindelse med køb af lejeydelse og tilmelding til BMW2GO’s nyhedsbrev. For uddybning af BMW2GO’s privatlivspolitik henvises til bmw2go.dk/cookie-og-privatlivspolitik

§ 17 – Fortrydelse og returret

Fortrydelse og returretten på 14 dage gælder ifølge forbrugeraftaleloven ikke ved indgåelse af lejeforhold. Den maksimale lejeperiode kan være op til 12 måneder, og bindingsperioden fra 6 måneder. Efter bindingsperioden kan lejeaftalen således frit opsiges med 1 måneds varsel.

§ 18 – Klager

Klager over BMW2GO skal rettes skriftligt direkte til BMW2GO, Sjællandsvej 1, 6000 Kolding.
Herudover henvises til Forbrugerklagenævnet. Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens vej rel="noopener noreferrer" 35, 2500 Valby. Website: www.forbrug.dk.

§ 19 – Kontaktoplysninger

Adresse: BMW2GO, Sjællandsvej 1, 6000 Kolding
Telefon: 70 30 06 34. Åbningstider hverdage fra 09-16
E-mail: kontakt@bmw2go.dk

Ejere:
NCG Finans A/S
Sjællandsvej 1
6000 Kolding
CVR 16316083

 


Vilkår vedr. accept af automatisk kortbetaling§ 1.1 Hos BMW2GO skal du være fyldt 23 år og være bosiddende i Danmark for at kunne leje en bil.

Automatisk kortbetaling

§ 2.1 Ved indgåelse af lejeaftale med BMW2GO accepterer du at betale den månedlige lejeydelse indtil lejekontrakten afbrydes eller ophører. Det vil sige minimum 6 måneder og maksimum 12 måneder.

§ 2.3 Dit depositum der består af 2x den månedlige ydelse betales med det samme i forbindelse med bestilling af bil. De efterfølgende betalinger af lejeydelsen betales en gang pr. kalendermåned.

§ 2.4 Betaling skal ske med dansk kreditkort og du accepterer her, at dit kreditkort tilmeldes automatisk kortbetaling, i forbindelse med betaling af de efterfølgende månedlige lejeydelser uden yderligere godkendelse. 

§ 2.5 Handlen med BMW2GO er først gældende i det øjeblik, du har underskrevet din lejekontrakt og at der foreligger en kopi hos BMW2GO. 

§ 2.6 Vi forbeholder os ret til at foretage et kredittjek af dig samt afstå at handle med dig uden begrundelse.   

Ændring af kortoplysninger 

§ 3.1 Skal du ændre (herunder slette eller fornye) dit kreditkort, skal du foretage ændringerne til din betaling via din konto på bmw2go.dk. Afstår du fra dette forbeholder BMW2GO sig retten til at pålægge dig et gebyr. 

Ophør eller opsigelse af lejekontrakt

§ 4.1 Ved lejeperiodens ophør eller ved opsigelse efter bindingsperiodens ophør frameldes dit kreditkort automatisk og dit depositum tilbagebetales, hvis bilen leveres uden overkørte km og skader. 

§ 4.2 Der er en måneds opsigelse. Kontrakten kan opsiges efter 2 måneder og ophører automatisk når lejeperioden udløber. Den maksimale lejeperiode afhænger af bilen og fremgår af beskrivelsen på den enkelte bil. 

Sikkerhed

§ 5.1 Dine oplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med datalovgivningen. BMW2GO samarbejder med en anerkendt samarbejdspartner til sikker opbevaring og håndtering af dine kortoplysninger. Alle oplysninger slettes, når du ikke længere er kunde hos os.